2016 83 Ton Toshiba, 3.3 oz. Injection Molding Machine

– Screw Diameter: 80mm