***Sale of (7) Toyo Injection Molders***

                                                       90 to 200 tons

                                              Available for immediate shipment

2000 200 Ton Toyo 13.3 oz.
2001 200 Ton Toyo, 13.3 oz.
1996 200 Ton Toyo 13.3 oz.
1997 150 Ton Toyo, 6.7 oz.
1998 150 Ton Toyo, 6.7 oz.
1999 150 Ton Toyo, 6.7 oz.
2000 90 Ton Toyo, 5.5 oz.